Przyjęcia sprawozdania finansowego Rady Osiedla Śródmieście Północ za I półrocze 2019